Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Model i badania układu ograniczającego wydajność pompy wyporowej o stałej objętości jednostkowej. Przedstawiono możliwości wykorzystania pomp hydraulicznych o stałej wydajności w układach napędzanych silnikiem­ spalinowych. Omówiono problemy związane z doborem wielkości pompy oraz kawitacją. Zaproponowano układ ograniczający wydajność pomp przy wysokich prędkościach obrotowych silnika napędowego, bez konieczności stosowania układów elektronicznych bądź dodatkowych elementów obwodu hydraulicznego. Przedstawiono zasadę działania oraz dwie metody regulacji wydajności. Sformułowano model teoretyczny tego rozwiązania. Porównano wyniki badań pompy bez układu ograniczania wydajności i z tym układem w różnych konfiguracjach. Wskazano możliwości oraz ograniczenia stosowania prezentowanego rozwiązania.

Słowa kluczowe: kawitacja, sprawność pompy, regulator przepływu, model teoretyczny

Zastosowanie pośredniej metody zbiornikowej do pomiaru charakterystyk statycznych zaworów pneumatycznych. Artykuł dotyczy badania statycznych charakterystyk przepływowych i ciśnieniowych proporcjonalnego zaworu rozdzielającego 5/3. Opisano stanowiska badawcze do wyznaczania tych charakterystyk metodą pośrednią zbiornikową. W zaproponowanej metodzie wykorzystuje się napełnianie i opróżniania ciśnieniowe dwóch zbiorników pneumatycznych do określenia parametrów zaworu proporcjonalnego. W pracy sformułowano równania matematyczne opisujące masowy i objętościowy przepływu powietrza. Charakterystyki zaworu wykorzystuje się jako funkcje analogowego sygnału wejściowego do elektromagnesu przetwornika proporcjonalnego. Charakterystyki przepływowe są stosowane do sterowania pozycyjnego serwonapędu pneumatycznego, natomiast charakterystyki ciśnieniowe do sterowania pozycyjnego pneumatycznych napędów muskułowych.

Słowa kluczowe: charakterystyka przepływowa, charakterystyka ciśnieniowa, proporcjonalny zawór rozdzielający

Model and examination of flow rate reducing system in positive displacement pump. The possibility of using hydraulic pumps with constant displacement in the combustion engine-powered systems has been pre­sented. Problems associated with the selection of the pump size and cavitation have been discussed. Flow rate reducing system for pumps with high rotational speeds of the drive motor, without the need for use of electronic circuits or additional hydraulic circuit components, has been proposed. The principle of operation and two ways to control flow rate have been presented. A theoretical model of the design has been formulated. The research results of the pump without flow rate reducing system and the pump with the system in various configurations have been compared. Opportunities and limitations of the use of the presented solution have been identified.

Keywords: cavitation, pumps efficiency, flow regulator, theoretical model

Application of indirect tank method to find the static characteristics of pneumatic valves. The article concerns the examination of static flow and pressure characteristics of the 5/3-way proportional control valve. The test stands for determining those characteristics using the indirect tank method have been described. In the proposed method a pressure charge and discharge of two pneumatic tanks has been used to determine the parameters of the proportional valve . In the article the mathematical equations describing the mass and volume flow of air have been formulated. The characteristics of the valve are used as a function of the analog input signal to the proportional solenoid transmitter. Flow characteristics are used for the position control of the pneumatic servo drive, whereas the pressure characteristics are used for the position control of the pneumatic muscular drives system.

Keywords: flow characteristics, pressure characteristics, proportional control valve

Das Modell und die Testen der Volumenstrombegrenzungsanlage für Konstantpumpe. Im Artikel wurden die Verwendungsmöglichkeiten der Hydraulikpumpen in durch einen Verbrennungsmotor angetriebenen Systemen dargestellt. Die mit der Auswahl der Pumpengröße und Kavitation verbundenen Probleme wurden besprochen. Es wurde Anlage, die den Pumpenvolumenstrom bei hohen Drehzahlen des Motors ohne zusätzliche elektronische Systeme oder Hydraulikkomponenten begrenzen, vorgeschlagen. Die Arbeitsweise und zwei Möglichkeiten der Volumenstromregelung wurden beschrieben. Ein theoretisches Einrichtungsmodell wurde formuliert. Die Prüfungergebnisse für Pumpe ohne die Anlage und mit der Anlage in verschiedenen Varianten wurden verglichen. Chancen und Beschränkung der Verwendung der dargestellten Lösung wurden hingewiesen.

Stichworte: Kavitation, Wirkungsgrad von Pumpe, Durchflussregler, theoretisches Modell

Verwendung von indirekter Methode zur Messung der statischen Charakteristiken von pneumatischen Ventilen. Der Artikel bezieht sich auf die Tests der statischen Durchfluss- und Druckkurven des 5/3 Proportional-Wegeventils. Prüfstände für die Bestimmung dieser Kurven mit der indirekten Behältermethode wurde beschrieben. In dieser Untersuchung werden zwei Behälter verwendet, um die Eigenschaften des Proportionalventils zu bestimmen. Ein Behälter wird befüllt und entleert. Die mathematische Gleichungen für die Massen- und Volumendurchfluss wurden formuliert. Die Charakteristiken des Ventils werden als Funktionen von dem analogen Eingangssignal an dem Proportionalsoleniodsregler verwendet. Die Durchflusskennlinien werden für die Positionssteuerung des pneumatischen Antrieben und die Druckkennlinien für die Positionssteuerung pneumatischer Muskeln verwendet.

Stichworte: Durchflusskennlinien, Druckkennlinien, proportionales Wegeventil

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl