Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 1. Zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie „Hydraulika i Pneumatyka” („Zgłoszenie artykułu do publikacji”).
 2. Wstępna kwalifikacja redakcyjna artykułu na podstawie zgłoszenia.
 3. Rejestracja artykułu opracowanego zgodnie z obowiązującymi zasadami. („Zasady opracowania tekstu”).
 4. Przesłanie artykułu do dwóch niezależnych Recenzentów.
 5. Po recenzji: pozytywnej, tekst do dalszych prac redakcyjnych; jeśli artykuł wymaga istotnych zmian, jest odsyłany do Autora z prośbą o uwzględnienie uwag Opiniodawców; jeśli recenzje są negatywne, informacja do Autora o nieprzyjęciu artykułu do druku; w przypadkach spornych, dodatkowe recenzje artykułu.
 6. Artykuły przyjęte do publikacji są opracowywane redakcyjnie, przez redaktorów − językowego i technicznego.
 7. Po opracowaniu redakcyjnym tekst do autoryzacji.
 8. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji tekstu, kolejne etapy prac redakcyjnych, zakończonych drukiem artykułu.
 9. Kolejność artykułów w zeszytach roczników zależy od daty zgłoszenia do druku i etapów procedury wydawniczej.

Etyka publikowania i dobre praktyki wydawnicze

Recenzenci*

 1. Artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Hydraulika i Pneumatyka” opiniują zgodnie z zasadą double-blind dwaj niezależni recenzenci−specjaliści. („Karta recenzji artykułu”).
 2. Ocena pisemna dotyczy przede wszystkim zgodności merytorycznej tekstu z tytułem publikacji, oryginalności tematu, logiki i konsekwencji wywodu, właściwego doboru rysunków oraz literatury, poprawności językowej.
 3. Recenzenci jasno formułują wniosek o rekomendacji artykułu do druku, brak rekomendacji wymaga dodatkowego wyjaśnienia.
 4. Konieczne jest traktowanie opiniowanych artykułów, jako tekstów poufnych.
 5. Recenzje klarowne, z merytoryczną argumentacją, nie mogą zawierać krytyki personalnej Autorów artykułów.
 6. Bez zgodny pisemnej Autora (Autorów), Redakcja i Recenzenci nie mogą wykorzystywać niepublikowanych materiałów.
 7. Nie może zachodzić konflikt interesów pomiędzy Recenzentem a Autorem publikacji, wynikający np. z konkurencji, współpracy, związków rodzinnych lub innych zależności.
 8. Zasady kwalifikowania lub nieprzyjęcia publikacji do druku są przekazywane do wiadomości Autorów.

* Redakcja prosi Recenzentów o zwrot recenzji w ciągu czterech tygodni.

Autorzy

 1. Redakcja dwumiesięcznika „Hydraulika i Pneumatyka” kwalifikuje do druku artykuły naukowo-techniczne odnoszące się także do bieżącej tematyki przemysłowej.
 2. Autor (Autorzy) artykułów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „Hydraulika i Pneumatyka” są zobowiązani do przesyłania prac oryginalnych, niepublikowanych w całości lub znaczącej części w innym czasopiśmie; dopuszcza się publikację (po opracowaniu redakcyjnym) np. fragmentu pracy doktorskiej lub habilitacyjnej z powołaniem w wykazie literatury.
 3. Redakcja nie akceptuje plagiatów i autoplagiatów.
 4. Autorzy są zobowiązani do rzetelnego przedstawienia wyników pracy i merytorycznego ich omówienia z powołaniami literaturowymi i odnośnikami źródłowymi.
 5. Artykuły powinny dotyczyć wąskich zagadnień (poza artykułami przeglądowymi), omawianych wyczerpująco, bez przywoływania ogólnie z publikacji książkowych wiadomość.
 6. Konieczne jest podzielenie artykułu na odrębne części, jeśli przedstawiane zagadnienie jest zbyt obszerne.
 7. W tekście artykułu należy wyodrębnić: wprowadzenie, podtytuły, podsumowanie.
 8. Treść artykułu powinny uzupełniać niezbędne ilustracje (rysunki, fotografie, schematy).
 9. Artykuły zakwalifikowane do druku po recenzjach są opracowywane przez redaktora językowego.
 10. Po autoryzacji − uzgodnieniu ostatecznej wersji tekstu – artykuł jest kierowany do druku.
 11. Kolejność artykułów w zeszytach poszczególnych roczników według daty nadesłania do Redakcji.
 12. Niedopuszczalne jest jednoczesne przesłanie artykułu zgłoszonego do publikacji w „Hydraulice i Pneumatyce” i do redakcji innego czasopisma.
 13. Autorami publikacji mogą być tyko osoby, które opracowywały artykuł (koncepcja, badania, interpretacja wyników).
 14. Każdy Autor jest zobowiązany do określenia wkładu pracy własnej (%) w opracowanie artykułu.
 15. Konieczne jest podanie w publikacji informacji źródłowych w formie cytowań; informacji z rękopisów albo recenzji lub uzyskanych prywatnie nie można wykorzystać bez pisemnej zgody ich autorów.
 16. Autor (Autorzy) jest zobowiązany do ujawniania konfliktów interesów, mających znaczenie do oceny ich publikacji, a także ujawniania źródeł wsparcia finansowego.
 17. Autor (Autorzy) są informowani o procedurze recenzowania artykułów na stronie internetowej czasopisma.
 18. Redakcja dokumentuje przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki. („Procedura zabezpieczająca”).
 19. Opracowanie z zamieszczonymi ilustracjami musi być własnością Autora, jeśli ilustracje są przytaczane, konieczne jest podanie ich źródła
 20. Autorzy przesyłając artykuł przekazują Redakcji prawo do publikacji.(„Oświadczenie − oryginalność artykułu i prawa autorskie”).


Redakcja

 1. Redakcja kwalifikuje wstępnie artykuły do druku na podstawie elektronicznego zgłoszenia autorskiego (tytuł pracy, krótki opis zawartości, objętość, liczba ilustracji i tabel), uwzględniając wymagania prawne dotyczące zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.
 2. Informacje o nadsyłanych do redakcji artykułach są ujawniane tylko Autorom i Recenzentom, a w razie potrzeby wydawcy, nie osobom i instytucjom postronnym.
 3. Redakcja i Recenzenci oceniają wartość merytoryczną artykułu, nie odnosząc się m.in. do pochodzenia Autora (Autorów), rasy, obywatelstwa, przekonań religijnych, poglądów politycznych.
 4. Nadsyłane prace oraz korespondencja z Autorami i Recenzentami mają dla Redakcji charakter poufny (zasadą poufności korespondencji powinni kierować się także Autorzy i Recenzenci).
 5. Artykuły w języku angielskim są oceniane przynajmniej przez jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej, nie z kraju pochodzenia Autora.
 6. Artykuły zawierające wyniki badań doświadczalnych ocenia redaktor statystyczny.
 7. Kopie recenzji są przesyłane Autorom *).
 8. Redakcja stosuje procedurę zabezpieczającą − zapora ghostwriting i guest authorship.

Procedura recenzowania artykułów w dwumiesięczniku „Hydraulika i Pneumatyka” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

 1. Redakcja ocenia wstępnie zgłaszane do druku artykuły, zwłaszcza pod względem zgodności tematyki z profilem czasopisma; jeśli treść nie odpowiada merytorycznemu profilowi pisma, redakcja odsyła artykuł do Autora (Autorów) ze stosownym wyjaśnieniem.
 2. Autor (Autorzy) zgłaszający artykuł jest zobowiązany do dołączenia oświadczenia. („Oświadczenie autorskie”)
 3. Zakwalifikowany wstępnie przez redakcję artykułu, z nadanym numerem ewidencyjnym, ocenia dwóch niezależnych Recenzentów−specjalistów, spoza jednostki naukowej Autora (Autorów) publikacji, którzy gwarantują niezależność opinii i brak konfliktu interesów.
 4. Kryteria kwalifikowania (lub odrzucenia) artykułu są publikowane na stronie internetowej czasopisma.
 5. Recenzja jest sformułowana zgodnie z zasadami "double-blind review process".
 6. Recenzja, zapisana na odpowiednim formularzu, zawiera jednoznaczną rekomendację artykułu do druku lub uzasadnienie nieprzyjęcia artykułu do publikacji.
 7. Nazwiska Recenzentów publikacji są niejawne.
 8. Artykuły są kwalifikowane do druku do na podstawie dwóch pozytywnych recenzji.
 9. W zespole oceniającym publikacje zgłaszane do druku w czasopiśmie, 50% stanowią recenzenci zewnętrzni, spoza rady programowej, zespołu redakcyjnego, niepracujący w jednostce zatrudniającej redaktora naczelnego.
 10. Lista recenzentów jest publikowana na stronie www czasopisma „Hydraulika i Pneumatyka”.

Prawa autorskie

Prawa autorskie są zarezerwowane dla Redakcji czasopisma „Hydraulika i Pneumatyka”. Bez pisemnej zgody Redakcji nie można artykułów oraz ich fragmentów kopiować i rozpowszechniać. Opinie Autorów zawarte w artykułach nie muszą pokrywać się z opiniami Redakcji. („Oświadczenie − oryginalność artykułu i prawa autorskie”)

Teksty artykułów na stronie internetowej

Dostęp do tekstów artykułów publikowanych w dwumiesięczniku „Hydraulika i Pneumatyka” na stronie internetowej czasopisma jest bezpłatny (od rocznika 2007 do zeszytów bieżących rocznika 2013, w formacie PDF).

Pierwotna wersja HiP

Wersją pierwotną dwumiesięcznika „Hydraulika i Pneumatyka” jest wersja drukowana.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z 21 grudnia 2012

„(…) Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2012 r. poz. 877), ogłoszono (…) wykaz czasopism naukowych. Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem (…) z 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. (…). Wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011–2012 (…)”. Na ogłoszonej liście publikacje w „Hydraulice i Pneumatyce” 2 punkty (część B, pozycja 576).

Polityka prywatności

Strony internetowe dwumiesięcznika „Hydraulika i Pneumatyka” nie korzystają z tekstowych plików cookies. Niewielkie pliki cookies zapisywane i przechowywane w komputerze, podczas oglądania stron w internecie, są używane przez serwer do rozpoznawania urządzenia, z którego się korzysta przy ponownym połączeniu. Pliki takie są pobierane podczas każdego "wejścia" do serwisu i "wyjścia" z serwisu, ale nie służą do ustalania tożsamości użytkownika.

Reklama w HiP 1-6/2017

© 2015 Hydraulika i Pneumatyka, design: wosiak.pl